loading

Show info

Współfinansowano ze środków
Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest
Minister Sprawiedliwości

STOP PRZEMOCY WOBEC DZIECI

Nauczyciele wobec przemocy

Prawne aspekty przeciwdziałania przestępczości wobec dzieci.

Przeciwdziałanie przemocy jako obowiązek nauczycieli

Szkoła i nauczyciele stanowią instytucje, do których zadań należy dbanie o dobro dziecka. Dlatego posiadają oni szczególny obowiązek zwracania uwagi na przemoc i informowania o niej Policji lub Prokuratury. Przede wszystkim sami nauczyciele nie mogą sami stosować przemocy wobec dzieci, w tym karcenia fizycznego.

 

Podstawy prawne:

  •  Art. 4 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
    Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

 

Jak przeciwdziałać?

Do obowiązków nauczycieli należy także dbanie o wykształcenie postaw moralnych i wzajemnego szacunku w uczniach. Powinni więc oni starać się nie dopuszczać do sytuacji mobbingu rówieśniczego.

  • Rozmowy z uczniami – informowanie o typowych przejawach przemocy, w tym przemocy w internecie, stalking, przemocy seksualnej,
  • Informowanie dzieci o tym, jak mogą się bronić i gdzie zgłosić się w przypadku, gdy padną ofiarą przemocy,
  • Kształtowanie asertywnych postaw u dzieci,
  • Rozmowy z rodzicami na wywiadówkach na temat przemocy,
  • Wymiana informacji między nauczycielami – “superwizja”.

 

Jak reagować gdy dziecko powie, że jest ofiarą przemocy?

Pamiętaj, że nauczyciel/pracownik socjalny jest pierwszą osobą, która może pomóc dziecku będącego ofiarą przemocy, pouczyć je o jego prawach, możliwych działaniach i środkach ochronnych, które może uzyskać!

  • dyskretna rozmowa z ofiarą przemocy,
  • rozmowa ofiary z psychologiem szkolnym,
  • rozmowa z rodzicami / rodzicem, który nie jest sprawcą przemocy,
  • pomoc w skierowaniu rodzica będącego sprawcą przemocy na tzw. terapię dla przemocowców,
  • zgłoszenie się po pomoc do nas – Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno Prawne Interios,
  • w razie konieczności – zgłoszenie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
  • pomoc w procedurze Niebieskiej Karty

 

Jak reagować, gdy sprawcą przemocy jest inne dziecko ze środowiska szkolnego?

  • Skierowanie dziecka na rozmowę z psychologiem, sporządzenie notatki z rozmowy,
  • Rozmowa z rodzicami, zarówno sprawcy, jak i ofiary,
  • Powiadomienie rodziców sprawcy o konieczności podjęcia dodatkowych kroków np. terapii psychologicznej wobec swojego dziecka,
  • Rozważenie przeniesienia sprawcy do innej szkoły

Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno – Prawne INTERIOS

© 2018