loading

Show info

Współfinansowano ze środków
Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest
Minister Sprawiedliwości

STOP PRZEMOCY WOBEC DZIECI

Policja, prokuratura jak zawiadomić i jak mogą ci pomóc

Prawne aspekty przeciwdziałania przestępczości wobec dzieci.

Obowiązek powiadomienia o przemocy stosowanej wobec dziecka:

Art. 12. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie podejrzenie popełnienia przestępstwa mówi:

 • 1. Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych (czyli np. nauczyciel lub pracownik socjalny) powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, niezwłocznie zawiadamiają o tym Policję lub prokuratora.
 • 2. Osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Kodeks postępowania karnego w art. 304 § 1 określa, że każdy kto dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję. Jest to moralny obowiązek każdego praworządnego człowieka. Za niezgłoszenie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa nie grozi żadna kara, za wyjątkiem wyraźnie prawem przewidzianych szczególnych sytuacji.

 

Jak zawiadomić prokuraturę lub policję o popełnieniu przestępstwa?:

 • Do złożenia zawiadomienia o przestępstwie uprawniona jest każda osoba, która posiada taką informację.
 • Skoro zawiadomienie o przestępstwie może złożyć każda osoba, może to również zrobić małoletni. Zasady składania zawiadomienia o przestępstwie są takie same w odniesieniu do dzieci, jak i do osób dorosłych.
 • Każde zawiadomienie o przestępstwie jednakowo obliguje policjantów do podjęcia odpowiednich działań.
 • Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa powinno zawierać jak najwięcej konkretnych informacji.
 • Jeżeli uważasz, że jesteś w stanie sam wyczerpująco opisać, co się wydarzyło możesz wysłać pocztą, mailem, faksem czy też przynieść osobiście do jednostki Policji napisane przez siebie zawiadomienie o przestępstwie.

Zawiadomienie powinno spełniać wymogi pisma procesowego, wynikające z art. 119 k.p.k. To znaczy, że powinno zawierać w szczególności:

 • oznaczenie organu, do którego jest skierowane (oznaczenie jednostki Policji lub prokuratury wraz z adresem),
 • dane personalne oraz adres wnoszącego pismo,
 • opis sprawy, której dotyczy zawiadomienie (w miarę potrzeby z uzasadnieniem),
 • datę i podpis składającego zawiadomienie.

Możesz też po prostu zgłosić się do jednostki Policji, gdyż najczęściej spotykaną formą zawiadomienia o przestępstwie jest zawiadomienie złożone w formie ustnej, przyjęte i spisane przez policjanta w formie protokołu.

Zawiadomienie o przestępstwie ma obowiązek przyjąć od Ciebie każdy funkcjonariusz Policji na każdym posterunku, komisariacie i w każdej komendzie Policji, sporządzając protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie.
Sprawę będzie prowadziła ta jednostka Policji, na terenie działania której popełniono przestępstwo. Jeżeli jest to możliwe, najlepiej, abyś zgłosił się od razu właśnie tam.

Zadania służb w sytuacji powiadomienia o przemocy

 • wszczęcie procedury Niebieskiej Karty,
 • interwencja w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, w związku z przemocą w rodzinie,
 • zatrzymanie osoby podejrzanej,
 • ułatwić decyzję w sprawie zatrzymania sprawcy mają narzędzia takie jak: kwestionariusz szacowania ryzyka A – dotyczy osób dorosłych i kwestionariusz szacowania ryzyka B – dotyczy dzieci

Może zastosować środki zapobiegawcze w postaci:

 • dozór Policji z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonym lub z zakazem zbliżania się na określoną odległość.
 • nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,
 • zobowiązanie do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
 • zobowiązanie do powstrzymania się od nadużywania alkoholu.
 • w postępowaniu przygotowawczym – przedłużanie stosowania środków zapobiegawczych,
 • rozpoznawanie wniosku prokuratora o przedłużenie stosowania nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego,
 • szczególne zasady przesłuchania dziecka – może odbyć się na odległość lub z zastosowaniem urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. Od sędziego, prowadzącego postępowanie w sprawie przemocy wymaga się należytej wrażliwości oraz poszanowania godności i stanu psychicznego osoby pokrzywdzonej, by nie dochodziło do jej wtórnej wiktymizacji zeznania powinny być, w miarę możliwości, składane na siedząco, jeśli nie ma przeszkód procesowych, sędzia powinien zezwolić na uczestnictwo w czasie przesłuchania innej osoby, wskazanej prze osobę pokrzywdzoną,
 • orzeczenie środków probacyjnych,
 • współpraca sądu z podmiotami samorządowymi.

Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno – Prawne INTERIOS

© 2018