loading

Show info

Współfinansowano ze środków
Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest
Minister Sprawiedliwości

STOP PRZEMOCY WOBEC DZIECI

Przemoc w świetle prawa

Prawne aspekty przeciwdziałania przestępczości wobec dzieci.

Czym jest przemoc?

Celowe użycie siły fizycznej lub władzy, sformułowane jako groźba lub rzeczywiście użyte, skierowane przeciwko samemu sobie, innej osobie, grupie lub społeczności, które albo prowadzi do albo z którym wiąże się wysokie prawdopodobieństwo spowodowania obrażeń cielesnych, śmierci, szkód psychologicznych, wad rozwoju lub braku elementów niezbędnych do normalnego życia i zdrowia. Przemoc w aspekcie prawnym jest przestępstwem.

Rodzaje przemocy:

To wszelkiego rodzaju działania bezpośrednie z użyciem siły powodujące uszkodzenie ciała np. popychanie, przytrzymywanie, policzkowanie, bicie, kopanie, szarpanie, wykręcanie rąk itp.

To działania wykorzystujące świadome wpływanie jednej osoby na drugą, w szczególności na tok myślowy, postępowanie, sposób życia drugiej osoby bez jej przyzwolenia, za pomocą takich narzędzi jak np. wyśmiewanie, wyzywanie, poniżanie, stosowanie gróźb, szantażowanie, krytykowanie, kontrolowanie, izolowanie, wmawianie choroby psychicznej, ciągłe niepokojenie itp.

W odniesieniu do dzieci określa się ją mianem przemocy emocjonalnej jako rozmyślne, nie zawierające aktów przemocy fizycznej, zachowania dorosłych wobec dzieci, które powodują znaczące obniżenie możliwości prawidłowego rozwoju dziecka, np.: odrzucenie emocjonalne, nadmierne oczekiwania, chorobliwa nadopiekuńczość, deprecjonowanie osiągnięć.

To wymuszanie różnego rodzaju niechcianych zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych, np. wymuszanie pożycia seksualnego, nieakceptowanych form współżycia seksualnego, gwałt, demonstrowanie zazdrości, wyśmiewanie ciała, krytyka zachowań seksualnych itp.

W odniesieniu do dzieci określa się ją jako wykorzystywanie seksualne tj. każde zachowanie osoby dorosłej, nastolatka, starszego dziecka, które prowadzi do seksualnego zaspokojenia kosztem dziecka.

  • Przestępstwo zgwałcenia (art.197 kk) oraz inne czyny seksualne są ścigane z urzędu, a nie na wniosek osoby pokrzywdzonej.
  • To oznacza, że to nie od woli rodzica dziecka zgwałconego zależy prowadzenie postępowania karnego. Wcześniej, jeśli ofiarą gwałtu było dziecko do ukończenia 13 roku życia, pozostające pod władzą rodzicielską, wniosek o ściganie sprawcy musiał złożyć rodzic.
  • W sposób szczególny kodeks określa odpowiedzialność sprawcy czynów seksualnych, których dopuścił wobec dziecka, które nie ukończyło 15 roku życia.

Naruszenie obowiązku opieki ze strony osób bliskich. Jest formą przemocy ekonomicznej przejawiającej się w formach zaniedbania potrzeb żywieniowych, higienicznych, medycznych – jako stanu wynikającego z braku dbałości czy też opieki, stosowanego najczęściej wobec dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych, chorych.

Przemoc emocjonalna, polegająca na np. rozpowszechnianiu plotek i oszczerstw na temat danej osoby, nawiązywaniu kontaktu z nią przy pomocy osób trzecich, groźbach lub szantażu, częstych, głuchych telefonach itp.

Zgodnie z art. 190a § 1 k.k., kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

W przypadku znieważenia wymaga się, by pokrzywdzony odczuwał, iż urażono jego godność osobistą.Znieważyć można zarówno wypowiedzią ustną, pisemną, jak i gestem.

  • rozdział XXVII k.k. – Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej.
  • Art. 216 § 1 k.k. – kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno – Prawne INTERIOS

© 2018