loading

Show info

Współfinansowano ze środków
Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest
Minister Sprawiedliwości

STOP PRZEMOCY WOBEC DZIECI

Czym jest przemoc wobec dzieci?

Psychologiczne aspekty przeciwdziałania przestępczości wobec dzieci.

Czym jest przemoc wobec dzieci?:

 • Stosowanie kar cielesnych, zadawanie cierpień psychicznych i inne formy poniżania dziecka.
 • Nie wywiązywanie się z opieki, które ma konsekwencje dla zdrowia fizycznego i/lub psychicznego dziecka.
 • Celowe zaniechanie działań, które mogłyby zapobiec krzywdzie dziecka.
 • Sprawcami przemocy często są bliskie dziecku osoby, także rodzice lub opiekunowie.
  Przemoc wobec dzieci nie jest ściśle powiązana ze statusem społecznym czy materialnym rodziny;

Czynniki ryzyka wystąpienia przemocy wobec dzieci

 • Kulturowy model wychowania oparty na patriarchacie
 • Bieda – złe warunki socjalne
 • Wykluczenie społeczne (rodziny odizolowane)
 • Uzależnienia rodziców
 • Rodziny, w których panują zasady autorytarne i dyscyplina mylona jest z przemocą
 • Rodziny rozbite, samotni rodzice
 • Kryzysy w rodzinie – przewlekła choroba członka rodziny, śmierć,
 • Rozwód rodziców, itd.
 • Preferowanie dziecka jako partnera seksualnego,
 • Sprawca – ofiarą przemocy seksualnej w dzieciństwie,
 • Upośledzenie umysłowe sprawców
 • Intensywna praca zawodowa
 • Szukanie przez dziecko ciepła i akceptacji
 • Zaburzenia osobowości u sprawcy
 • Zaburzone współżycie seksualne małżonków
 • Skłonność do ,,eksperymentowania’’ w sferze seksu kogoś z członków rodziny
 • Samotna matka zmieniająca często partnerów-,,obcy’’ w rodzinie (obcy, konkubent, wujek)
 • Dziecko – wielokrotny świadek współżycia, gwałtu, przemocy
 • Uprzedmiotowianie relacji-przemoc emocjonalna i fizyczna w rodzinie
 • Złe warunki mieszkaniowe (dzielenie łóżka, dojrzewające dzieci w jednym łóżku-zaburzone granice)
 • Izolacja rodziny od świata zewnętrznego
 • Alkoholizm, narkomania w rodzinie
 • Prostytucja rodziców
 • Odbieranie seksualności dziecka jako zachętę do kontaktów seksualnych
 • Łatwa dostępność do ofiary
 • Dzieci uległe, zbuntowane, z obniżonym potencjałem intelektualnym
 • Dziecko upośledzone łatwym obiektem
 • Zachowania dziewczyn w wieku dojrzewania sprawdzające ich atrakcyjność, a odbierane jako prowokacja
 • Szukanie przez chłopców wzorca męskiego
 • Zauroczenie (wiek wczesnoszkolny)
 • Podkochiwanie się dziewcząt w osobach znaczących np. nauczyciel, ksiądz
 • Dziecko poza kontrolą rodziców
 • Mała dostępność rodziców np. wyjazdy, kolonie, sekty
 • ”Szybkie pieniądze” (chłopcy i dziewczęta)
 • Przyzwolenie społeczne – zamknięte społeczności
 • Ryzykowne sytuacje i miejsca (dyskoteki, późne powroty do domu)
 • Przypadkowe opiekunki małych dzieci
 • Wciąganie dziecka w uzależnienie, a potem usługi seksualne
 • Szeroka dostępność do pornografii dziecięcej wytwarza potrzebę na kontakt z nimi

Jakie są rodzaje przemocy:

 • Przemoc fizyczna
 • Przemoc psychiczna
 • Wykorzystywanie seksualne
 • Zaniedbywanie

Jakie występują kryteria przemocy:

 • Działania sprawcy nie są przypadkowe. Intencjonalność nie musi oznaczać celowego krzywdzenia ofiary i zadawania jej bólu. Sprawca przemocy dąży do uzyskania pełnej kontroli, władzy nad osobą doznającą przemocy, do jej bezwzględnego posłuszeństwa.
  W przypadku przemocy domowej sprawca jest przekonany, że tylko on wie, co jest dobre dla pozostałych członków rodziny, a w związku z tym wyłącznie on ma prawo podejmować decyzje, ustalać zasady życia w rodzinie – pozostali muszą się podporządkować.
  W przypadku przemocy seksualnej dążenie do uzyskania pełnej kontroli i władzy wiąże się przede wszystkim z pragnieniem osiągnięcia satysfakcji seksualnej.
 • Nie chodzi tu jedynie o różnicę sił fizycznych, ale także przewagę związaną z pozycją społeczną, odpornością psychiczną, statusem społecznym itp. Jasnym więc staje się, że dzieci to potencjalne ofiary. W związku z tym w rodzinie, gdzie panuje przemoc, czy w relacji z dorosłym mającymi złe zamiary, sytuacja dziecka jest bardzo trudna, bo dysproporcja może być czynnikiem ułatwiającym lub wyzwalającym przemoc.
  W grupach rówieśniczych szczególnie narażone są dzieci ,,inne’’np.: chore, inaczej wyglądające. W wyniku kolejnych aktów przemocy różnica sił coraz bardziej się pogłębia, ofiara przemocy staje się coraz bardziej bezradna, sprawca – coraz silniejszy i bezkarny.
 • Sprawca przemocy poprzez swoje działania narusza godność ofiary, poniża ją, ośmiesza, pozbawia stopniowo wszelkich praw (np. prawa do kontaktów z rodziną, do godziwych warunków życia, do kontaktów ze znajomymi, samodzielnego rozporządzania pieniędzmi itp.)
 • Ofiary przemocy doznają zarówno szkód fizycznych jak i psychicznych. W wyniku wieloletniej przemocy mogą dojść do przekonania, że zasługują na takie traktowanie. Szczególnie w przypadku przemocy seksualnej ofiary często przeżywają poczucie winy.

Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno – Prawne INTERIOS

© 2018